Cennik - Żłobek nr 3 Boguszowice

UCHWAŁA nr 223/XV/2019 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt

 

Opłaty:

 

Czesne 400 zł

 

Wyżywienie 8 zł - za cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)

 

Należności  za żłobek płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze:
02 1020 2401 0000 0102 0578 3131

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł wpłaty:
wyżywienie/W/ … zł, pobyt/P/ … zł, dodatkowa opłata/D/ … zł, odsetki/O/ … zł.

 

Wpłat za żywienie i pobyt dokonuje się z dołu, każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.